ประกันคุณภาพ

    NEW!!!    เอกสารให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนราชวินิต มัธยมเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา DOWNLOAD

Capture1

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

โรงเรียนราชวินิต มัธยม ปีการศึกษา 2563

Capture2รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

โรงเรียนราชวินิต มัธยม ปีการศึกษา 2562

sar2561รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

โรงเรียนราชวินิต มัธยม ปีการศึกษา 2561

ประกาศโรงเรียนราชวินิต มัธยม

เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
โรงเรียนราชวินิต มัธยม ปีการศึกษา 2560

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
โรงเรียนราชวินิต มัธยม ปีการศึกษา 2559