วีทีอาร์เกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนราชวินิต มัธยม

วีทีอาร์เกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนราชวินิต มัธยม เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐
(ใช้สำหรับวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐)

(ใช้สำหรับวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐)