ภาพการซักซ้อมเตรียมความพร้อมและการรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ ๑-๓ ณ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร

ภาพกิจกรรมการรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ ๑-๓ ณ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เขตดินแดง กรุงเทพฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ภาพการซักซ้อมเตรียมความพร้อมนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑-๓ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรมการรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ ๑-๓  ณ ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เขตดินแดง กรุงเทพฯ

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม