อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างโครงงาน สำหรับนักเรียนที่เรียนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒

Read more

วิดีทัศน์บรรยากาศ การทดสอบสมรรถภาพร่างกายและรับรายงานตัวเข้าเป็น นศท. พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง วิภาวดี รังสิต

วิดีทัศน์บรรยากาศ กา

Read more