ประมวลวิดีโอ กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนราชวินิต มัธยม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ภาค เรียนที่ ๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ณ ค่ายลูกเสือเพชรัชต์ ในพระอุปถัมภ์ จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

ประมวลวิดีโอ กิจกรรม

Read more

ประมวลกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมและสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายเพชรรัชต์ ในพระอุปถัมภ์ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ประมวลกิจกรรมการเข้า

Read more