โรงเรียนราชวินิต มัธยม ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยา 2,000 บาท ให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

โรงเรียนราชวินิต มัธ

Read more

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 เข้าตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ของโรงเรียนราชวินิต มัธยม

ผู้อำนวยการสำนักงานเ

Read more

ประกาศ โรงเรียนราชวินิต มัธยม เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ,หนังสือแจ้งผู้ปกครอง และตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนเทอม 1

หนังสือแจ้งผู้ปกครอง

Read more