โรงเรียนราชวินิต มัธยมนำโดย ดร.เทพฤทธิ์ ยอดใส ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนเดินทางเข้าร่วมโครงการโรงเรียนเครือข่าย ไทย-สิงคโปร์ (School Twinning Programme Thai – Singapore) ณ โรงเรียน Hua Yi Secondary ประเทศสิงคโปร์

โรงเรียนราชวินิต มัธ

Read more

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและเข้าประจำกอง ลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และพิธีเข้าประจำกองลูกเสือเนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ในวันศุกร์ ที่ ๓๐ มิ

Read more