บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
น.ส.ลินดา รักมหาคุณ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางจรรยา ปัญญานันท์ ชนิษฎาน.ส.ชนิษฎา กำแพงทอง นางปนิตา สารธิมา นางวราภรณ์ หงสะมัต

Untitled-1-1น.ส.อัญชลี โกมลารชุน สุพรรณี1น.ส.สุพรรณี รัตนวิมล AEng11_Wareerasa น.ส.วรีสรา จารย์ปัญญา AEng12_Marisaน.ส.มาลิสา เลิศพฤกษ์พนา

น.ส.กมลรัตน์ แหวนหล่อ จิตรวรรณ์น.ส.จิตรวรรณ์ บุญลาภ ดาวน์โหลดน.ส.พัฑรา  ดำริธรรมนิจ IMG_0002 (3)-1นายคมกฤษณ์  ฉัตรจิรธีรพงศ์

 

img08855นายธีรชัย ศรีนาม IMG_0007-1นายนพนันท์   อรัญมิ่ง นายณัฐดนัย สุวรรณสังข์ 03นางสาววิสาข์ รัตนพงศ์ภิญโญ

 

08
นางสาววรรณกานต์ ปลอดกระโทก