โครงสร้างกลุ่มบริหารบุคคล

โครงสร้างกลุ่มบริหารบุคคล การเงินและสินทรัพย์
ณรงค์

นายณรงค์   คงสมปราชญ์

สุณี

นางสาวสุณี  ธีระชัยวรกุล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล การเงินและสินทรัพย์

 

วิทวัฒน์

ว่าที่ร้อยตรีวิทวัฒน์  บูระพันธ์

หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล การเงินและสินทรัพย์

 


นางอัจฉรา ญาณยุทธนางอัจฉรา ญาณยุทธ นางสายสุนีย์ ชัยชมภูนางสายสุนีย์ ชัยชมภู นายปราโมทย์ กรีโรจนีย์นายปราโมทย์ กรีโรจนีย์ น.ส.พรรณมณฑ์ นิลนฤนาท หัวหน้ากลุ่มสาระน.ส.พรรณมณฑ์ นิลนฤนาท

 นางทิชาพร นิลแพทย์
นางทิชาพร นิลแพทย์
 นาง พรรณี อ้นรัตน์
นางพรรณี อ้นรัตน์
น.ส.นิตยา ฉัตรเมืองปัก
น.ส.นิตยา ฉัตรเมืองปัก