คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษา
น.ส.สุนิสา รังสิพุฒิกุล

น.ส.สุนิสา รังสิพุฒิกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระ


นายกู้เกียรติ-ภูมิรัตน์นายกู้เกียรติ ภูมิรัตน์ นพวรรณน.ส.นพวรรณ กรุดเพชร นายสุรศักดิ์นายสุรศักดิ์ ลอยใหม่ ครูสุทธิชาติครูสุทธิชาติ บุณยทรรพ

สุวัฒน์ชัย นายสุวัฒน์ชัย  บุญรอด ครูปรัญรัชต์ น.ส.ปรัชรัชต์ นิธินิติธรรม์