คณะผู้บริหารโรงเรียน


ดร.เทพฤทธิ์ ยอดใส
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอดิศักดิ์ ดงสิงห์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์
2นางสาวชนิดาภา กัญจนวัตตะ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
นายอำนาจ ชีวังกูล
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน