คณะผู้บริหารโรงเรียน


ดร.เทพฤทธิ์ ยอดใส
ผู้อำนวยการโรงเรียน

2นายนันทพงศ์ พฤกษชาติรัตน์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป