คณะผู้บริหารโรงเรียน


ดร.เทพฤทธิ์ ยอดใส
ผู้อำนวยการโรงเรียน

Excecutive-Petchนางเพชรรัดดา เทพพิทักษ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
2นางสาวสุณี ธีระชัยวรกุล
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารบุคคล การเงิน
และสินทรัพย์
Nantapong

นายนันทพงศ์ พฤกษชาติรัตน์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป