คณะผู้บริหารโรงเรียน


ดร.เทพฤทธิ์ ยอดใส
ผู้อำนวยการโรงเรียน


Excecutive-Petchนางเพชรรัดดา เทพพิทักษ์
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
2นางสาวสุณี ธีระชัยวรกุล
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารบุคคล การเงิน
และสินทรัพย์
Excecutive-Sompongนางสมปอง เอี่ยววงศ์เจริญ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
01รองดารณี พลชัย
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน