บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
น.ส.เสาวนีย์  นวลน้อย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

ASocial03_Pitchayaนางพิชญา  พันธรักษ์ น.ส.พิชญ์สินี ณัชชาภัณฑารักษ์ นางสุพัตรา ยะลาไสย์ น.ส.อภิญญา บุญผดุงชัย หัวหน้ากลุ่มสาระน.ส.อภิญญา บุญผดุงชัย

จารุวรรณน.ส.จารุวรรณ เทียนทอง ASocial08_Manpongนายแมนพงษ์ เห็มกอง น.ส.สุภาพรรณ  หมายสุข น.ส.สุชาดา ขาวเครือ

 

img007น.ส.กุสุมา อนุชน ครูสันติภาพ นายสันติภาพ พูลสวัสดิ์ ครูเสาวนีย์-จันทร์น.ส.เสาวนีย์ จันทวี