บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
น.ส.พิชญ์สินี ณัชชาภัณฑารักษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

ASocial03_Pitchayaนางพิชญา  พันธรักษ์ น.ส.ศิริลักษณ์ ปิ่นทุพันธ์ นางสุพัตรา ยะลาไสย์ น.ส.อภิญญา บุญผดุงชัย หัวหน้ากลุ่มสาระน.ส.อภิญญา บุญผดุงชัย

จารุวรรณน.ส.จารุวรรณ เทียนทอง ASocial08_Manpongนายแมนพงษ์ เห็มกอง นายณัฏฐเมธร์ ดุลคนิต นายวรวุฒิ อาจเดช

 

img007น.ส.เสาวนีย์  นวลน้อย IMG_0002 (2)-1 น.ส.สุภาพรรณ  หมายสุข สุทธิชาตินายสุทธิชาติ  บุณยทรรพ