กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 3  ผลิตและพัฒนานักเรียนให้สอดคล้องกับศักยภาพของตนเองและความต้องการของสังคม

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน และระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายร่วมพัฒนา การศึกษาบนหลักธรรมาภิบาล