คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางชมชนก  ทรงมิตร
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ


ชมชนกนางสาวศิรรัตน์  เสตสุบรรณ ชมชนกนายสุรเดช  ปักปิ่น นางสาวแพรวไพลิน  นนทะสี IMG_0008-1นางสาวดรุณี  อาษาวิเศษ

93706นางสาวน้ำผึ้ง พรมบุตร น้ำผึ้ง1นางสาวทศพร ยอแซ ทศพรนายพัทธ์ธีรา ทองดอนเหมือน นายพัทธ์ธีรานางสาวณัฐกมล ขวัญศรี

ครูณัฐกมลนางสาวณัฐกมล ขวัญศรี S__50110504นายสิริพงศ์ ปราบงูเหลือม IMG_7387 นางปุณนดา รัชโพธิ์ S__50118662นายพฤทธณัฏฐิ์ พรมรัตน์

 93705

นายรังสรรค์ สมอารีย์