คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

  บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวพรรณิภา แสนนอก
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ


img019นางสาวสายสมร สุขะจิระ สายสมรนางปริษา สุภัคคุณากุล ปริษา1นายทรงเกียรติ  มณีโชติชุติมา ณิชนันท์ว่าที่ ร.ต.วิทวัฒน์  บูระพันธ์

ทรงเกียรติ1นางสาวจิตลดา    สวัสดิ์ศรี วิทวัฒน์-225x300นางสาวกัญญาธนัฏฐ์ ศิริวัฒน์ จิตรลดา-221x300นางสาวบุษยา   เหล่าเขตกิจ เกศสุดานางสาวครูธัญชนก ณ ตะกั่วทุ่ง

img08185นางวิจิตรา โคกมา Untitled-1 copyนายอิทธิพล วิลามาศ 06

นางสาวสุชานุช อิสระดำรง

1580219107340นางสาวชนากานต์ พลไชย
IMG_20201126_184257นางเสาวนีย์ ถาวรรัตนวานิช น.ส.นราภรณ์ อุ่นจิตร