พันธกิจ

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนราชวินิต มัธยม

2. พัฒนาสภาพแวดล้อม แหล่งการเรียนรู้ และเทคโนโลยี

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ การศึกษา