วิสัยทัศน์

“มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณภาพ เป็นเลิศตามศักยภาพ บนพื้นฐานความเป็นไทยและพลเมืองที่เข็มแข็ง โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่  21”