อัตลักษณ์ของโรงเรียน

นักเรียนเป็นคนดีแห่งพระบารมีปกเกล้า

fffff