โครงการ ธารน้ำใจสู่โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์

โครงการ  ธารน้ำใจสู่โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์

และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ณ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์  ๓  อำเภอแม่ฟ้าหลวง  และโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมถ์  ๕ อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

คณะผู้บริหารและครูในกลุ่มโรงเรียนพระบรมราชูปถัมภ์ ๙ โรงเรียน  มอบเงิน  ๒๐๐,๐๐๐ บาท  อุปกรณ์การศึกษาและ
อุปกรณ์กีฬาไปมอบให้แก่โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ทั้ง ๒ โรงเรียน เมื่อวันที่ ๑๐-๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ โดยอุปกรณ์กีฬาจาก
บริษัท FBT ได้รับความอนุเคราะห์จาก  พลเอก  บุญเลิศ  แก้วประสิทธิ์  เลขาธิการกิตติมศักดิ์  ราชตฤณมัยสมาคมฯ

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม