ประมวลกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมและสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายเพชรรัชต์ ในพระอุปถัมภ์ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ประมวลกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมและสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายเพชรรัชต์ ในพระอุปถัมภ์ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ รูปภาพชุดที่ ๑

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

ประมวลกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมและสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายเพชรรัชต์ ในพระอุปถัมภ์ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ รูปภาพชุดที่ ๒

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม