ประมวลภาพกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนราชวินิต มัธยม ประจำปีการ ศึกษา ๒๕๕๙ ภาคเรียนที่ ๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ ศฝท.ยศ.ทร จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ มกราคม ๒๕๖๐

ประมวลภาพกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนราชวินิต มัธยม ประจำปีการ
ศึกษา ๒๕๕๙ ภาคเรียนที่ ๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ ศฝท.ยศ.ทร จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ มกราคม ๒๕๖๐

รูปภาพชุดที่ ๑

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

รูปภาพชุดที่ ๒

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

รูปภาพชุดที่ ๓

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม