ประมวลวิดีโอกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนราชวินิต มัธยม ประจำปีการ ศึกษา ๒๕๕๙ ภาคเรียนที่ ๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ ศฝท.ยศ.ทร จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ มกราคม ๒๕๖๐

ประมวลวิดีโอ กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนราชวินิต มัธยม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ภาคเรียนที่ ๒
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ณ ศฝท.ยศ.ทร จังหวัดชลบุรี
ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ มกราคม ๒๕๖๐