วิดีทัศน์งานกีฬาราชวินิต และ ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย สัมพันธ์ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐

วิดีทัศน์งานกีฬาราชวินิต และ ภ.ป.ร. สัมพันธ์ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐