ด่วน ! รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนเครือข่ายไทย – สิงคโปร์ จำนวน 15 คน

ด้วย กระทรวงศึกษาธิการไทย – สิงคโปร์ ได้คัดเลือกโรงเรียนราชวินิต มัธยม เข้าร่วมโครงการ School Twinning Programme Thai – Singapore ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการโรงเรียนเครือข่าย ไทย-สิงคโปร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างเยาวชนไทย – สิงคโปร์ และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างกัน โรงเรียนราชวินิต มัธยม รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน ๑๕ คน ซึ่งนักเรียนจะเดินทางไปโรงเรียน Hua Yi Secondary School ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ รวม ๔ วัน ๓ คืน ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว) เริ่มรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม – 22 พฤษภาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โทรศัพท์ 02-282-7897, 08-282017 ต่อ 120,122 ในวันและเวลาราชการ