อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างโครงงาน สำหรับนักเรียนที่เรียนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างโครงงาน สำหรับนักเรียนที่เรียนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (IS1 , IS2) โดยมีวิทยากรพิเศษ ดร.ทับทิมทอง กอบัวแก้ว มาให้ความรู้กับนักเรียนและมีการปฏิบัติงานด้วยตนเอง

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม