ร่วมแสดงมุทิตาจิตและงานเกษียณอายุราชการ แก่ครูและบุคลากรโรงเรียนราชวินิต มัธยม วันที่ ๑๔ และ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตและงานเกษียณอายุราชการ แก่ครูและบุคลากรโรงเรียนราชวินิต มัธยม วันที่ ๑๔ และ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ แสดงคารวะมุทิตาจิตแด่ครูและบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ 

เวลา ๘.๐๐ น.            -ผู้แทนนักเรียนแสดงคารวะมุทิตาจิตแด่ครูและบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ รวม ๑๐ ท่าน

– คุณครูและบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ กล่าวความรู้สึกและกล่าวคำอำลา คณะครูและนักเรียน

วันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ งานเกษียณอายุราชการ