ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4

กำหนดการรับสมัครนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

  1. ประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

  2. ประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

  3. ประกาศการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

  4. ประกาศ การรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนที่จบจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม

  5. ประกาศรับนักเรียนความสามารถพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

      6. ประกาศรับนักเรียนความสามารถพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4