เอกสาร ประกอบการอบรมขยายผลการพัฒนาข้าราชการครูและเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ

ดาวโหลด เอกสารประกอบการอบรมขยายผลการพัฒนาข้าราชการครูและเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ

1. Lteacher

2. powerpoint หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

3.powerpoint เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

4. คำสั่ง  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

5. คำสั่ง  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

6. กำหนดชั่วโมงปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

7. ว 20ปรับปรุงมาตราฐานวิทยาฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยฐานะครูชำนาญการ

8. ว 20 การปรับปรุงมาตราฐานวิทยะฐานะของข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาสายงานการสอน

9. รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR)

10. แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development ) ปีการศึกษา 2561