ภาพการประชุม แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการรังแกกันในสถานศึกษา ณ โรงเรียนราชวินิต มัธยม

ดร.เทพฤทธิ์ ยอดใส ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต เข้าร่วมการประชุม “แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการรังแกกันในสถานศึกษา” 
ในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องอัศวราช โรงเรียนราชวินิต มัธยม ซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) 
มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ ดร.บุญลักษณ์ ยอดเพชร เลขาธิการสพฐ. และนางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุล
เพื่อเด็กและสตรี เป็นต้น โดยการประชุมครั้งนี้สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ติดต่อขอให้ห้องอัศวราช โรงเรียนราชวินิต มัธยม เป็นสถานที่
จัดการประชุม กลุ่มบริหารทั่วไปได้จัดการสนับสนุนทั้งสถานที่และบุคลากรในการอำนวยความสะดวก

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม