ประกาศโรงเรียนราชวินิต มัธยม เรื่องชื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36000 บีทียู จำนวน 6 เครื่องพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศโรงเรียนราชวินิต มัธยม

เรื่องชื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36000 บีทียู จำนวน 6 เครื่องพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง