ภาพการประชุมพิจารณางานของสมาคม อาทิ การอนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการของโรงเรียน วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

 ดร.เทพฤทธิ์ ยอดใส เลขาธิการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชวินิต มัธยม เข้าประชุมร่วมกับผอ.สุวรรณา เอมประดิษฐ์และคณะกรรมการสมาคมฯ เพื่อพิจารณางานของสมาคม อาทิ การอนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการของโรงเรียน วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม