ภาพกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและดนตรีภาษาต่างประเทศ “Literary and Musical Week” ประจำปี ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและดนตรีภาษาต่างประเทศ “Literary and Musical Week” ประจำปี ๒๕๖๑

ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๒ มิถุนายยน ๒๕๖๑

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและดนตรีภาษาต่างประเทศ “Literary and Musical Week” ประจำปี 2561 จำนวน 11 รายการ ประกอบด้วย

1. Spelling Bee

2. R.N.M. Eng Pop Quiz

3. Singing Contest

4. Impromptu Speech

5. Crossword Competition

6. Multi Skill Competition

7. Story Telling

8. News Reading Contest

9. Cover Dance Contest

10. การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย

11. Chinese Pop Quiz

4-impromptu-speech-2

9-cover-dance-contest-3

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม