โครงการฝึกอบรมวิชาลูกเสือต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนราชวินิต มัธยม ได้ส่งลูกเสือ เนตรนารีเข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี ต่อต้านภัยยาเสพติด  ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิ จ. สระบุรี

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม