ภาพกิจกรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ อำลานักเรียน

โรงเรียนราชวินิต มัธยม มีกิจกรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ อำลานักเรียน ณ เวที โรงเรียนราชวินิต มัธยม

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑

รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  จำนวนทั้งหมด ๘ คน

  1. นายพิชัย สว่างชัย ตำแหน่ง (วิทยฐานะ)   ครูชำชาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
  2. นางสาวชนิษฎา กำแพงทอง ตำแหน่ง (วิทยฐานะ)  ครูชำชาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  3. นางพิมพรรณ เพ็ญศิริ ตำแหน่ง (วิทยฐานะ)  ครูชำชาญการพิเศษ    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  4. นางจรรยา  ปัญญานันท์ ตำแหน่ง (วิทยฐานะ)  ครูชำชาญการพิเศษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  5. นางปนิตา    สารธิมา ตำแหน่ง (วิทยฐานะ)  ครูชำชาญการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  6. นายวสันต์  บุระมิ   ตำแหน่ง (วิทยฐานะ)  ครูชำชาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
  7. นายธันวา  เพชรล้ำ   นักพัฒนา    ตำแหน่ง ช่างไม้ ๔
  8. นายประทัย สีหมาน    นักพัฒนา    ตำแหน่ง ช่างสี ๓

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม