ภาพพิธิเปิดการสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก

ภาพพิธิเปิดการสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก

ณ โรงเรียนราชวินิต มัธยม

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

กล้องฝ่ายโสต

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม