ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนราชวินิต มัธยม ปีการศึกษา 2562

กำหนดการรับสมัครนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4

  1. ประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
      2. ประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
      3. ประกาศการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
      4. ประกาศ การรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนที่จบจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอื่น
           และโรงเรียนเดิม
      5. ประกาศ การรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนที่จบจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิม
      6. ประกาศรับนักเรียนความสามารถพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
      7. ประกาศรับนักเรียนความสามารถพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4