ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ สีน้ำ สีโปสเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ สีน้ำ สีโปสเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนราชวินิต มัธยม

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒

กล้องฝ่ายโสต

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม