ภาพการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน และจัดทำรายงานประจำปี โรงเรียนราชวินิต มัธยม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ภาพการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน และจัดทำรายงานประจำปี โรงเรียนราชวินิต มัธยม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนราชวินิต มัธยม

วันที่ ๑๙ มีนาคม  ๒๕๖๒

กล้องฝ่ายโสต

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม