ภาพการประชุมครู ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ภาพการประชุมครู ประจำภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนราชวินิต มัธยม

วันที่ ๒๙ เมษายน  ๒๕๖๒

กล้องฝ่ายโสต

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม