ภาพการปฐมนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ภาพการปฐมนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชวินิต มัธยม

ภาพการปฐมนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

กล้องฝ่ายโสต

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

กล้องชมรม IT 1

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

กล้องชมรม IT 2

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

กล้องชมรม IT 3

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

ภาพการปฐมนิเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

วันที่ ๑๔-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

กล้องฝ่ายโสต

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

กล้องชมรม IT 1

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

กล้องชมรม IT 2

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

กล้องชมรม IT 3

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

กล้องชมรม IT 4

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม