รูปภาพ เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

รูปภาพ เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓

ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา จังหวัดสระบุรี

วันที่ ๒๓-๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

กล้องฝ่ายโสต

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม