รูปภาพ การประเมินคุณภาพภายนอก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบที่ 4

รูปภาพ  การประเมินคุณภาพภายนอก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบที่ 4

 ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

กล้องฝ่ายโสต

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม