ประกาศ รับสมัครโครงการทดสอบศักยภาพเพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หมายเหตุ : ยื่นใบสมัครและชำระค่าสมัครที่ห้องแนะแนวหรือทะเบียนวัดผล กรณีวันหยุดราชการยื่นและ ชำระค่าสมัครที่ครูเวรประจำวัน