ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนราชวินิต มัธยม ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนราชวินิต มัธยม

เรื่องการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

  1. ประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  2. ประกาศการรับสมัครนักเรียนความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  3. ประกาศการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  4. ประกาศการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4(นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนราชวินิต มัธยม)

  5. ประกาศการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  6. ประกาศการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม

  7. ประกาศการรับสมัครนักเรียนความสามารถพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4