ประกาศ โรงเรียนราชวินิต มัธยม ด้วยโรงเรียนราชวินิต มัธยม ได้พิจารณาถึงสถานการณ์ การระบาดของโรคโควิก -19 จึงขอเลื่อนการจัดค่ายปรับพฤติกรรม ในวันที่ 2 – 4 มีนาคม 2563

ประกาศ โรงเรียนราชวินิต มัธยม ด้วยโรงเรียนราชวินิต มัธยม ได้พิจารณาถึงสถานการณ์ การระบาดของโรคโควิก -19 ซึ่งเป็นโรคระบาดร้ายแรง ปรากฏมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคดังกล่าวในประเทศไทย เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรค จึงขอเลื่อนการจัดค่ายปรับพฤติกรรม ในวันที่ 2 – 4 มีนาคม 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

สำหรับกิจกรรมอื่นขอให้รอประกาศจากทางโรงเรียน ผ่านทางเว็บไซต์ www.rnm.ac.th ต่อไป

ผู้ที่ประสงค์ต้องการติดต่อราชการ สามารถติดต่อได้ผานทางโทรศัพท์ของโรงเรียน เบอร์ 02-282-7897 และนักเรียนที่ต้องการจะติดต่อแก้ไขผลการเรียน ขอให้ใช้ช่องทางการติดต่อผ่านทางออนไลน์