กลุ่มงานแนะแนว

บุคลากรงานแนะแนว

IMG-1

 

                                                                                      นายวิทยาธร บุญธรรม

                                                                                      หัวหน้างานแนะแนวนางณิชชา อิงสุธรรม
01
ว่าที่ ร.ต. ศุภศักดิ์ อ่อนสันต์
04
นางสาวเบญจพร สุทธิทน