ประกาศ การจ้างเหมาโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program :EP)

ประกาศ การจ้างเหมาโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program :EP)

  1. ประกาศ เรื่องการจ้างเหมาโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    (e-bidding)

  2. เอกสารประกวดราคาจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) การจ้างเหมาโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program :EP)

  3. ร่างขอบเขตของงาน จ้างเหมาโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP)

  4. บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

  5. บัญชีเอกสารส่วนที่ 2