ประกาศผลสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สอบผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนราชวินิต มัธยม (ประเภทความสามารถพิเศษ)

 

  1. รายชื่อนักเรียนผ่านคัดเลือกประเภทความสามารถพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  2. รายชื่อนักเรียนผ่านคัดเลือกประเภทความสามารถพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4