ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ปีการศึกษา 2563

  1.  ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  2. ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4