รูปภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้ Google classroom เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน

รูปภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้ Google classroom เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน

 วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

ณ โรงเรียนราชวินิต มัธยม

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม