กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ออนไลน์

ประชาสัมพันธ์จากงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามที่งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ดำเนินการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ออนไลน์ ซึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัครเพื่อช่วยขัดเกลาจิตใจของผู้เรียนให้มีความ เมตตากรุณา มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะเพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนราชวินิต มัธยม จัดให้ทำกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ เพื่อสอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งยังสามารถส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมครบตามที่กำหนด โดยมีช่องทางการส่งงานและรายละเอียดตาม QR-Code แยกตามระดับชั้นดังต่อไปนี้ หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-282-7987 ต่อ 139

116903299_2815585241991405_7099590017097808674_n116471777_619428415353862_8257749879369505933_n117110455_2728424274059924_797412372810410033_n117122957_328496115196810_7309392730195223175_n117302470_756115348497847_6390700648532103457_n117130699_582528419079856_4579697337960498153_n116877054_1014722742316906_5526991433171150164_n